Barn med ADHD

ADHD kan orsaka stora problem för ett barn och dess omgivning. Barnen kan utveckla dålig självkänsla, emotionella och sociala problem och prestera sämre i skolan. Man bör också vara medveten om att barn med måttliga till allvarliga ADHD-symtom kan löpa ökad risk att utveckla även andra problem, som ångest, depression, antisocialt beteende, högriskbeteenden (som vårdslös bilkörning eller oskyddat sex), kriminalitet eller missbruk. Pressen på familjen kan dessutom vara mycket stor.

Visste du att?

ADHD drabbar 3 till 5 % av alla barn i skolåldern och symtomen är ofta tydligast mellan 6 och 12 års ålder. Läs mer om hur livet som barn med ADHD kan vara i Davids historia.

Det kan vara svårt att identifiera ADHD, särskilt om ouppmärksamhet är det primära symtomet; när symtomen på hyperaktivitet är mindre uppenbara upplevs barnet ofta som mer disträ och dagdrömmande. En bedömning av läkare kan hjälpa till att utesluta andra möjliga förklaringar. ADHD särskiljs från normalt beteende genom mängden och graden av symtom.

Liten pojke i vattnet med en flytring

Porträtt av ett barn

“Jag försöker verkligen lyssna, men jag kan bara inte…”

Det kan vara svårt att förstå människor med ADHD. Denna korta berättelse om ett barn med ADHD kan ge en glimt av deras värld.

Ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet/impulsivitet kan orsaka stora problem hemma, i skolan och i relationer. Eftersom det första steget för att få hjälp vid ADHD är att ställa rätt diagnos, bör du tala med din läkare om du observerat något av ovan beskrivna beteenden. När diagnosen ställts kan en rad olika behandlingar, bland annat psykologiska och medicinska stödåtgärder, vara till hjälp.

I en stor studie vars syfte var att mäta resultaten av olika former av beteendeterapier och medicineringsregimer visade det sig att:

  • En kombination av läkemedel och beteendeterapi gav större effekt än enbart psykosocial behandling eller beteendeterapi.
  • När det gäller föräldratillfredsställelse ansågs det kombinerade upplägget med både beteendeterapi och medicinering vara det bästa.
David är 9 år

Barn med ADHD kan vara en studie i kontraster. David har problem med att koncentrera sig på skolarbetet, men när det gäller fotboll och videospel är han totalfokuserad.

Davids historia

Hur mycket David än ansträngde sig verkade lärarens instruktioner alltid gå för fort. Att göra läxorna hemma eller i skolan var en kamp, med distraktioner och täta avbrott för att exempelvis vässa pennan eller för att plötsligt fastna med blicken på en sida.

Å andra sidan var Davids uppmärksamhet total om det var något som verkligen intresserade honom. Han kunde reklamen för favoritleksakerna utantill, men inte multiplikationstabellen. Han var jätteduktig som målvakt i fotbollslaget, men klagade om han skulle spela forward. När det gällde skolprojekt var hans kreativitet och ansträngningar ofta oändliga, men ändå blev lärarens kommentar inte helt sällan att det saknades en ”röd tråd” i det David gjorde.

“Jag försöker verkligen lyssna, men jag kan bara inte…”

Symtom kan inkludera, men begränsas inte till:

  • Selektiv ouppmärksamhet – istället för att bibehålla en relativt jämn uppmärksamhet, växlar David mellan ouppmärksamhet och hyperfokusering.
  • Distraherbarhet – David hoppar snabbt från en idé eller aktivitet till nästa, ofta utan att fullfölja tanken eller uppgiften.
  • Impulsivitet – David agerar ofta utan att tänka, säger samma saker om och om igen och gör slarvfel i skolarbetet.
  • Hyperaktivitet – David kan helt enkelt inte sitta still. Han talar ofta oavbrutet och har svårt att hålla händerna stilla.

Eftersom alla kan visa tecken på dessa beteenden någon gång, är riktlinjerna för att bestämma om en person har ADHD mycket specifika. Att ställa en ADHD-diagnos är komplicerat och kräver information om karakteristiska beteenden från ett flertal närstående personer och källor, till exempel föräldrar och lärare. Diagnosen bör även omfatta information från patienten själv och en kroppsundersökning genomförd av en läkare.

Få hjälp

Medicinsk hjälp kan behövas om ouppmärksamhet eller hyperaktivitet orsakar stora problem hemma, i skolan och/eller i relationer. Eftersom det första steget för att få hjälp vid ADHD är att ställa rätt diagnos, ska du tala med din läkare om du har funderingar gällande något av de ovan beskrivna beteendena. När diagnosen ställts, kan en rad olika behandlingar vara till hjälp. Medicinsk hjälp kan behövas om ouppmärksamheten eller hyperaktiviteten orsakar stora problem i hemmet, skolan och/eller i relationer. Eftersom det första steget för att få hjälp med ADHD är att få rätt diagnos bör du tala med din läkare om du har några frågor om beteendena som beskrivs ovan. När diagnosen väl är ställd finns det en rad olika behandlingar som kan vara till hjälp.

Porträtt av en tonåring

Anna är 17 år. ADHD hos flickor förblir ofta oupptäckt. Även om Anna är väldigt smart, tycker lärarna att hon är virrig eller något av en dagdrömmare. Här kan du läsa Annas berättelse.

Porträtt av en vuxen

Maria är 29 år. Hennes intelligens och personlighet gjorde det lätt för henne att få jobb, men när arbetet blev rutin och hon började missa information och deadlines, visste hon att det var dags att söka sig vidare. Här kan du läsa Marias berättelse.

Behandling

För att en behandling av ADHD ska vara framgångsrik så krävs ett samarbete, mellan patienten, den omedelbara familjen, vården, skolan och den eventuella arbetsplatsen. Den konkreta behandlingen bygger även den på samverkan – mellan beteendeterapi, förändringar i hem- och skolmiljö och medicin.

Skillnad mellan flickor och pojkar

Hos flickor och kvinnor kan ADHD vara ett dolt funktionshinder på grund av hur symtomen yttrar sig. Tonårsflickor med ADHD identifieras och diagnostiseras ofta inte förrän deras utmaningar i skolan blivit kroniska och problematiska. Därför lider många flickor och kvinnor i tysthet.

Med tanke på de allvarliga följder ADHD kan leda till i ungdomen och i vuxen ålder, är behovet stort av en ökad medvetenhet om detta funktionshinder hos tonårsflickor. Det finns studier som visar på vilket sätt flickor med ADHD möter andra problem än pojkar i samma situation, och en av dessa studier kan du läsa här.

“Några studier om psykisk hälsa hos tonåringar visar att tonårsflickor mår sämre psykiskt nu än för några år sedan och har lägre självkänsla än tonårspojkar. Flera flickor med depression uppvisade också tidiga symtom på ADHD.” (Källa SBU 2005)

2005 publicerade SBU rapporten "ADHD hos flickor – En inventering av det vetenskapliga underlaget".

“Regeringens uppdrag till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) var att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera kunskaperna om flickor med vissa psykiska störningar, speciellt avseende ADHD. Utredningen skulle fokusera på att finna metoder för att bättre identifiera flickor med sådana störningar och att identifiera angelägen forskning.”
Liten pojke med hatt
Orsaker till ADHD
Diagnos hos barn
Pojke med cykel pratar med sin mamma
Behandling

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.