Orsaker till ADHD

Orsaker till ADHD

Orsakerna till ADHD är ännu inte fullständigt kända, men allt mer talar dock för att biologiska faktorer kan spela en viktig roll. Många människor tror att ADHD beror på dålig uppfostran och dåligt föräldrabeteende (eller något annat i familjemiljön). Det stämmer inte och föräldrar ska inte klandras eller känna skuld om deras barn diagnostiseras med ADHD.

Även om orsakerna till tillståndet inte är fullständigt kända, står det alltså helt klart att dåligt föräldrabeteende inte leder till ADHD. Den sociala miljön kan dock påverka hur svåra symtomen är och särskilt vilken grad av funktionsnedsättning man kan se hos barnet. Det är också därför föräldrar, syskon och andra närstående kan vara till stort stöd i behandlingen av personen med ADHD.

Genetiska faktorer – ärftlighet

Mycket tyder på att ADHD kan vara ärftligt. Studier har visat att ärftlighetsfaktorn för ADHD är snarlik ärftligheten för längd. De flesta barn med ADHD förefaller ha minst en biologisk släkting med symtom av funktionshindret, och minst en av tre fäder som hade ADHD-symtom i ungdomen, har ett barn med ADHD. Dessutom har studier på enäggstvillingar visat att om den ena tvillingen har ADHD, är risken ca 90 % att även den andra tvillingen har det. Forskning pågår fortfarande, men genetiska faktorer verkar bidra till känsligheten för ADHD. Ingen enskild gen med stor betydelse för uppkomsten av ADHD har ännu identifierats.

Liten pojke med hatt
Avvikelser i hjärnan

Forskningsstudier har visat på skillnader i vissa av hjärnans signalsubstanser, eller neurotransmittorer, som gör att hjärnceller kan kommunicera med varandra. Vissa neurotransmittorer kan till exempel uppvisa avvikande aktivitetsmönster hos människor med ADHD.

Det finns också studier som använt olika tekniker för att ”avbilda” hjärnan, som positronemissionstomografi (PET), och de har avslöjat lägre aktivitet i de områden i hjärnan som kontrollerar aktivitet och uppmärksamhet hos personer med ADHD. Varför det ser ut så hos vissa människor men inte hos andra, är ännu okänt. Det är viktigt att betona att olika tekniker för avbildning av hjärnan för närvarande inte används för att diagnostisera ADHD. Dessa laboratorieobservationer är förvisso samstämmiga men de är inte tillräckligt specifika för att ställa en ADHD-diagnos.

Kost

En del människor är övertygade om att ADHD orsakas av en viss typ av kost, och att i synnerhet raffinerat socker och livsmedelstillsatser kan bidra till hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblem. Teorin om att kost, och då särskilt skräpmat, socker och livsmedelstillsatser har betydelse, orsakar fortfarande livlig debatt. Även om en hälsosam kost bidrar till barns (inklusive dem med ADHD) välbefinnande, verkar det i dagsläget inte finnas avgörande vetenskapligt stöd för att viss kost skulle ha någon väsentlig betydelse för tillståndet.

Bakom ett träd står en pojke med utsträckta armar och gör tummen upp
Tala med din läkare
Pojke med cykel pratar med sin mamma
Behandling
Informationsmaterial

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.