Symtom

ADHD kan upptäckas genom att vissa specifika beteenden identifieras. De tre viktigaste är ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Vissa personer kan visa tecken på samtliga tre symtom (kombinerad ADHD), medan andra kanske bara uppvisar en eller två typer av symtom.

Skäl att misstänka ADHD

 • Ditt barn kan inte kontrollera impulsivt eller aggressivt beteende, vilket orsakar relationsproblem.
 • Ditt barn gör dåligt ifrån sig i skolan på grund av en oförmåga att koncentrera sig, fokusera eller sitta still.
 • Symtomen förekommer i många olika situationer.

Skäl att inte misstänka ADHD

 • Symtomen är sporadiska och påverkar inte det dagliga livet eller relationer.
 • Ditt barn presterar som, eller nästan som, sina jämnåriga.
 • Symtomen förekommer endast i vissa situationer (i en miljö, t ex endast i hemmet eller endast i skolan).
Pojke som går balansgång i skogen

Ouppmärksamhet

Personer som har problem med att vara uppmärksamma har i allmänhet svårt att behålla fokus och de blir lätt distraherade. För dem kan det vara svårt att fokusera sin uppmärksamhet på att organisera och fullfölja en uppgift, eller att lära sig något nytt. De kan ha stora svårigheter att koncentrera sig på en specifik sak och kan tröttna på en uppgift efter bara några minuter. Å andra sidan kan de utan ansträngning, och utan att tänka på det, ägna sin fulla uppmärksamhet åt aktiviteter de verkligen gillar.

Symtom på ouppmärksamhet kan vara att:

 • Inte kunna fokusera på detaljer.
 • Göra slarvfel i skolarbetet eller vid andra aktiviteter.
 • Ha svårt att behålla uppmärksamheten på uppgifter eller under lek.
 • Inte verka lyssna på direkt tilltal.
 • Ha problem med att följa instruktioner (beror inte på att personen inte förstår instruktionerna).
 • Ofta misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller andra uppgifter.
 • Ha svårt att organisera sina uppgifter eller aktiviteter.
 • Undvika eller ogilla uppgifter som kräver mental uthållighet, som skolarbete eller läxor.
 • Ofta tappa bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter, ct ex böcker, pennor, leksaker eller verktyg.
 • Vara lättdistraherad av yttre stimuli.
 • Vara glömsk.

Hyperaktivitet

Personer som är hyperaktiva är ofta olämpligt eller överdrivet aktiva. De verkar alltid vara i rörelse och har ofta svårt att sitta stilla. De rusar omkring eller talar oavbrutet. Hyperaktiva barn skruvar ofta på sig på stolen eller går omkring i rummet. Eller så vickar de på fötterna, vidrör allting eller trummar högljutt med pennan.

Symtom på hyperaktivitet kan vara att:

 • Alltid verka vara på språng.
 • Ofta ha svårt att vara stilla med händer eller fötter, eller att skruva på sig i stolen.
 • Ofta lämna sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta stilla.
 • Springa omkring eller klättra mer än vad som anses lämpligt för situationen.
 • Ha svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla.
 • Prata överdrivet mycket.

Impulsivitet

Människor som är (alltför) impulsiva verkar inte kunna kontrollera sina omedelbara reaktioner eller tänka sig för innan de agerar. De kan därför slänga ur sig olämpliga kommentarer eller göra obetänksamma eller till och med farliga saker, som att springa rakt ut i gatan utan att se sig för.

Symtom på impulsivitet kan vara att:

 • Kasta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.
 • Ha svårt att vänta på sin tur.
 • Avbryta eller inkräkta på andra (kastar sig till exempel in i andras samtal eller lekar).

Skäl att misstänka ADHD

Att ställa en ADHD-diagnos är komplicerat och kräver information från ett flertal källor, bland annat föräldrar, läkare och lärare samt naturligtvis barnet själv.

Avgörande för att kunna ställa diagnosen är den rapport om typiska beteenden som föräldrar och lärare observerat (under minst sex månader) och som omfattar information om barnet. Utöver det ingår så klart läkarens egen undersökning.

De typiska symtomen är

 • Ouppmärksamhet
 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet

När bör läkare kontaktas?

Om man uppvisar ett eller flera av symtomen, får hjälp och stöd både hemma och i skolan, men ändå upplever att problemen är så stora att både skolan och det sociala samspelet blir lidande – då bör man söka hjälp hos läkare.

Liten pojke med hatt
Orsaker till ADHD
Bakom ett träd står en pojke med utsträckta armar och gör tummen upp
Tala med din läkare
Pojke med cykel pratar med sin mamma
Behandling
Hitta en ADHD-specialist

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.